VERKOOPSVOORWAARDEN LIVING TOMORROW NV

Alle diensten, geleverde goederen en prestaties in Living Tomorrow NV gebeuren onder volgende voorwaarden die de klant of opdrachtgever bij het plaatsen van een reservering kent en aanvaardt.

 1. Alle prijzen, o.a. deze die vermeld zijn op onze website, zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 2. Onze prijslijsten kunnen worden aangepast. De reserveringen worden steeds gefactureerd volgens de tarieven die op het moment van de aanvraag van kracht zijn en op de website gepubliceerd staan, de prijzen van de offerte nemen voorrang op de prijzen van de website.
 3. Reserveringen en aantal deelnemers dienen minstens vijf werkdagen voor aanvang van het event schriftelijk (via e-mail, post of reserveringssysteem) aan ons te worden bevestigd en zijn tevens bindend.
 4. Offertes, orderbevestigingen, aantal deelnemers en reservaties zijn slechts voor ons bindend indien zij schriftelijk (via e-mail of per post) worden bevestigd door de personen die het recht hebben om ons te verbinden.
 5. Indien er een annulering gebeurt, moet deze schriftelijk of per e-mail gebeuren en dient er een schadevergoeding door de opdrachtgever worden betaald.  Een annulering kan enkel binnen de kantooruren (9u00 tot 17u00).
  Bij annulering meer dan 40 dagen voor de aanvang van het event wordt een annuleringsvergoeding aangerekend die overeenkomt met 0% van het totale budget van het event zoals werd gereserveerd en bevestigd.
  Bij annulering tussen 40 en 31 dagen voor de aanvang van het event wordt een annuleringsvergoeding aangerekend die overeenkomt met 50% van het totale budget van het event zoals werd gereserveerd en bevestigd.
  Bij annulering tussen 30 en 21 dagen voor de aanvang van het event wordt een annuleringsvergoeding aangerekend die overeenkomt met 75% van het totale budget van het event zoals werd gereserveerd en bevestigd.
  Bij annulering minder dan 20 dagen voor de aanvang van het event wordt een annuleringsvergoeding aangerekend die overeenkomt met 100% van het totale budget van het event zoals werd gereserveerd en bevestigd.
 6. Alle facturen zijn betaalbaar binnen de dertig dagen na factuurdatum, behoudens andersluidend akkoord.  Bij laattijdige betaling worden alle openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar en hebben wij het recht alle bestaande reserveringen te annuleren. 
 7. Onze facturen zijn betaalbaar in Vilvoorde, contant, netto en zonder disconto, behoudens schriftelijk en uitdrukkelijk bericht. Betalingen dienen te gebeuren in EURO.
 8. Klachten dienen ons schriftelijk en uiterlijk binnen de 3 dagen na het plaatsvinden van de activiteit kenbaar te worden gemaakt, met verwijzing naar het reservatienummer.
 9. Elke klacht wat betreft onze facturen dient ons schriftelijk te worden meegedeeld (per aangetekend schrijven) binnen de 5 dagen na ontvangst. Bij gebrek hieraan, zullen de facturen worden beschouwd als aanvaard zonder enig voorbehoud. Een klacht kan in geen geval een verlenging noch een schorsing van de betalingstermijn rechtvaardigen.
 10. Indien de factuur op aanvraag van de opdrachtgever wordt opgesteld op naam van een derde, zijn de opdrachtgever en de derde solidair verantwoordelijk voor de betaling ervan en voor de uitvoering van de andere verplichtingen die voortvloeien uit de algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden.
 11. Bij niet-betaling op de vervaldag zal, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, interest worden berekend op basis van de wettelijke intrestvoet, vermeerderd met 2% per maand op het factuurbedrag met een minimum van 12%, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het factuurbedrag met een minimum van € 124,00.
 12. De niet-betaling van een vervallen factuur, maakt het verschuldigde saldo van de andere, zelfs niet-vervallen factuur/facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
 13. Bij geschil is enkel de rechtbank te Brussel bevoegd.